≡ Menu

Avril Lavigne – Goodbye Lyrics

Goodbye Lyrics by Avril Lavigne

Avril Lavigne – Goodbye Lyrics

Goodbye
Goodbye
Goodbye, my love

I can’t hide
Can’t hide
Can’t hide what has come.
I have to go, I have to go, I have to go
And leave you alone

But always know, always know, always know
That I love you so
I love you so
I love you so
Oh

[chorus]
Goodbye, brown eyes
Goodbye for now
Goodbye, sunshine
Take care of yourself
I have to go, I have to go, I have to go
And leave you alone
But always know, always know, always know
That I love you so, I love you so, oh.
I love you so.
Oh.

La lullaby. Distract me with your eyes.
La lullaby. la lullaby. Help me sleep tonight.
La lullaby (la lullaby, la lullaby)
I have to go
I have to go
I have to go
And leave you alone

But always know, always know, always know
That I love you so
I love you so
(Goodbye)
(Lullaby)
I love you so
(Goodbye)
(Lullaby)
I love you so
(Goodbye)
(Lullaby)
I love you so
(Goodbye)
(Lullaby)
I love you so
I love you so

Goodbye, brown eyes
Goodbye my love

Avril Lavigne – Goodbye Lyrics